Jalostustoimikunta

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 2020

 • Salina Parkkonen, puheenjohtaja
 • Jonna Hörkkä
 • Heini Klaavu
 • Kirsi Riipinen
 • Johanna Rinne

YLEISET PERIAATTEET JA TEHTÄVÄT

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry vastaa amstaffien jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Keskeisiä tavoitteita jalostuksessa ovat:

 • rodun geneettinen monimuotoisuuden turvaaminen
 • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuksien kehittäminen
 • koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavampien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
 • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena, rodun puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä ja sen tehtävä on tiedon kerääminen, tiedon jakaminen ja neuvonta. Kaikissa tapauksissa valinnanvapaus ja vastuu on kuitenkin kasvattajilla.

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa, sekä toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Rotuyhdistys voi halutessaan määritellä erikseen toimikunnan tehtävät.

TEHTÄVÄT

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toiminta- ohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten välillä.

 • Jalostustiedustelut
 • Poikkeuslupa-anomukset
 • Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)
 • Ataksialistan ylläpito
 • Vuosikirjat
 • Luonnetestit, -kuvaukset ja jalostustarkastukset

JALOSTUSTIEDUSTELUN JA POIKKEUSLUPA-ANOMUKSEN TEKEMINEN

Jos harkitset pentujen teettämistä, selvitä ensin rodun PEVISA ja JTO, sekä pentujen rekisteröintiin liittyvät säännöt ja määräykset. Mikäli pentueen vanhemmat eivät täytä Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräyksiä ja rotukohtaisia erityisehtoja, Kennelliitto ei rekisteröi niiden jälkeläisiä ilman poikkeuslupaa.

Mikäli olet epävarma rekisteröintiehtojen täyttymisestä, ota yhteyttä Kennelliittoon tai Amstaffiyhdistyksen jalostustoimikuntaan.

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaan anoa Kennelliiton poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita amstaffeilla ovat:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • nartun tiheään penikointia varten

Jalostustiedustelut

Jalostustiedustelut tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin (vähintään kolme (3) kuukautta ennen nartun juoksujen arvioitua alkamisaikaa).

 • Tiedustelun tekee suunnitellun pentueen kasvattaja (nartun omistaja).
 • Nartun tulee olla täyttänyt vähintään kaksi (2)-vuotta suunniteltuna astutusajankohtana.
 • Nartun tulee olla tutkittu tai geneettisesti terve ataksian osalta tutkituista vanhemmista.

Jalostustoimikunnan suositteleman yhdistelmän toteutuessa jäsenenä saat haluamasi ½-sivun pentueilmoituksen Amstaffi-lehteen veloituksetta.

Jalostustoimikunta käsittelee jalostustiedustelut vasta kun allekirjoittanut on suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa.

Poikkeusluvan anominen

Poikkeuslupa-anomus tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen nartun suunniteltua astutusta. Asian käsittely rotuyhdistyksessä, rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi.

Anomuksessa pitää ilmetä:

 • anojan yhteystiedot
 • yhdistelmä (suunnitellun pentueen isä ja emä)
 • anojan perustelut

Lisäksi:

 • PEVISA:n vaatimat terveystutkimustulokset
 • ataksia todistukset (geneettisesti terveen yksilön osalta todistukset tutkituista vanhemmista).
 • valokuvat molemmista yksilöistä

Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen vielä liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto mahdollistaa sen astuttamisen seuraavaan juoksuun.

Kun asia on käsitelty jalostustoimikunnassa, poikkeuslupa-anomus etenee seuraavasti

 1. Amstaffiyhdistyksen hallitus käsittelee kokouksessaan
 2. SBTY ry:n hallitus käsittelee kokouksessaan
 3. Yhdistyksen sihteeri lähettää yhdistysten lausunnot anojalle
 4. Kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen Kennelliittoon tekee kasvattaja

Otathan huomioon että asian käsittely rotuyhdistyksessä, rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa.

ATAKSIA TESTITULOKSET

Ataksian testitulokset hyväksytään tällä hetkellä ainoastaan STCA:n ja SKL:n suosittelemista laboratorioista:

 • Antagene
 • OptiGen (Antagenen Yhdysvaltalainen yhteistyökumppani)
 • Kennelliiton DNA-työryhmän hyväksymät Laboratoriot: Laboklin, Movet ja Genoscoper