Pevisa

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma PEVISA säätelee amerikanstaffordshirenterrierien jalostusta. PEVISA:sta päätetään rotuyhdistyksessä, käytännössä siis Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry tekee Staffordshirenbullterrieriyhdistykselle esityksen määräajoin, ja sieltä PEVISA viedään eteenpäin Suomen Kennelliittoon.

Voimassaoleva PEVISA
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi.

Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C, tai OFA asteikolla vähintään ”fair”, sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä (JTT 9/14). On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

  • sininen – sininen
  • sininen – sininen fawn
  • sininen fawn – sininen fawn

Ulkomailla tapahtuvien astutusten ja tuontispermalla tapahtuvien siemennysten kohdalla huomioidaan seuraava koirarekisteriohjeen kohdan 8 mahdollistama toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa:

Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP-tulos DI(=Distraction Index) <0.49 ja merkinnällä “No radiographic evidence of DJD” (NO), jolloin urosta voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi.

Jos uroksella ei ole kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0.

Lisäys 10.9.2013: Silmätutkimustulosta ei vaadita (koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta ja tuontispermalla tapahtuvia siemennyksiä).

Lisäys 1.6.2015: Ulkomaisen uroksen indeksi huomioidaan vain mikäli arvosteluvarmuus yli 50%.

Huomioi, että vuoden 2016 alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla. Kennelliiton tiedote.

Tärkeitä linkkejä
PEVISA ja muut rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Kennelliiton sivuilla. Tarkista aina myös näiltä Kennelliiton sivuilta yleiset PEVISA:a ja rekisteröintiä koskevat ehdot. Tältä sivulta löytyvät muun muassa voimassa oleva koirarekisteriohje sekä rotukohtaiset PEVISA -ehdot.

Mikäli aiottu yhdistelmä ei täytä kaikkia PEVISA:n ehtoja, tulee kasvattajan hakea yhdistelmälle poikkeuslupaa Suomen Kennelliitolta. Tältä sivulta löydät myös ulkomaisia uroksia koskevat pysyvät poikkeusluvat roduittain.
Poikkeusluvista Kennelliiton sivuilla

Lista ataksiatestatuista koirista, joiden testitulos on toimitettu yhdistykselle löytyy Ataksia-sivulta.

Amerikanstaffodshirenterrierien jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on kerätty paljon tietoa rodusta (historia, terveys, luonne ja käyttäytyminen…)