Avainsana-arkisto: Pevisa

PEVISA 1.1.2023 – 31.12.2027 -kysely

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jalostustoimikunta toteuttaa PEVISA-kyselyn rodun harrastajille ja kasvattajille kesäkuun aikana. Toivoisimme, että mahdollisimman moni kasvattaja ja rodun harrastaja vastaa seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään apuna rodun PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) laatimisessa.

PEVISA -kysely 

Kyselyn vastausaika päättyy 30.06.2021.

Mikäli haluat tarkentaa tai täydentää vastauksiasi, olethan yhteydessä jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta (at) amstaffiyhdistys.net

PEVISA / COVID-19

HALLITUS TIEDOTTAA

Amstaffin nykyinen PEVISA-ohjelma on voimassa niin kauan kunnes vuosikokouksen hyväksymä PEVISA-ohjelman muutos tulee hyväksytyksi rotujärjestön vuosikokouksessa, minkä jälkeen se menee Kennelliiton JTT:n käsiteltäväksi.

Meistä riippumattomista syistä asian käsittely tulee viivästymään ja tiedotamme asiasta heti kun tiedämme lisää.

Lisätietoa:

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n hallitus on päättänyt siirtää 18.4.2020 pidettävän vuosikokouksen myöhempään ajankohtaan SKL:n linjausten mukaisesti.

Kennelliitto – Kysymyksiä ja vastauksia Covid-19 -koronaviruksesta

Pevisa 2018-2022

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) päätös 7.8.2017 (7/2017):

Toimikunta hyväksyy amerikanstaffordshirenterrierin JTO:n korjauksin ja täydennyksin kaudelle 2018 – 2022. Korjattu ohjelma pitää toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Korjattu ja täydennetty JTO julkaistaan Amstaffiyhdistyksen kotisivuilla tämän vuoden aikana.

Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman 2018-2022:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi.
Tuontikoiran tai ulkomaisen uroksen kohdalla huomioidaan vain niiden oma lonkkakuvaustulos, kunnes BLUP-indeksin arvosteluvarmuus ylittää 65%.
Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C tai ulkomaisella uroksella OFA-asteikolla vähintään ”fair”, sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.
Tuontinarttu, jonka oma lonkkakuvaustulos on FCI:n asteikolla A, B tai C, mutta jonka BLUP-indeksin arvosteluvarmuus on alle 65%, voidaan parittaa ulkomaisella tai tuontiuroksella, jolla on FCI:n asteikon lonkkakuvaustulos A tai B tai OFA-asteikolla vähintään ”fair”.

Ulkomaisia uroksia koskee seuraava Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa:
Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP tulos DI(=Distraction Index) <0.49 ja merkinnällä ”No radiographic evidence of DJD” (NO), jolloin urosta voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkakuvaustulos on vähintään C ja lonkkaindeksi vähintään 101. Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi.
Jos uroksella ei ole kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0.
Silmätutkimustulosta ei vaadita.

5.3.2017 Vuosikokousmateriaalit, Espoo

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika ja paikka: sunnuntai 5.3.2017 klo 13:00 Espoon Sellon kirjaston kokoustilassa. Osoite: Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo. Valtakirjojen tarkastus klo 12:15-12:55.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan 11.2.2017 lähettää jäsenistölle uudet vuosikokouskutsut lehdessä olleen kutsun virheellisyydestä johtuen.

11.2.2017 kokoukseen mennessä saapuneet PEVISA-ehdotukset on käsitelty uudelleen. Jäsenistöltä tulleen palautteen vuoksi Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus on lievntänyt omaa PEVISA-ehdotustaan tuontikoirien ja ulkomaisten urosten osalta.

Kokouksen pöytäkirjan liitteet ovat saatavissa ennen kokousta tällä sivulla pdf-muodossa, josta ne ovat luettavissa myös vuosikokouksen aikana. Paperille painettua materiaalia on kokouksessa rajallinen määrä.

Paikalla on myös amstaff -shop. Ei laskutusmyyntiä, varaathan käteistä mukaan!

Materiaalit:

Jokaisella Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsenellä on vuosikokouksessa 1 ääni. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään puolestaan luovuttamalla tälle valtakirjan. Jokainen jäsen voi käyttää oman äänensä lisäksi korkeintaan 1 valtakirjan äänen. Halutessasi luovuttaa äänesi jollekin muulle, voit käyttää tästä linkistä löytyvää valtakirjapohjaa (pdf) tai vastaavaa dokumenttia.

BLUP laskutapa

Tällä hetkellä amerikanstaffordshirenterrierien lonkkien BLUP-indeksiä laskettaessa otetaan huomioon kaikki Suomessa kuvatut lonkat koiran syntymävuodesta riippumatta. Tämä laskutapa ei vastaa parhaalla tavalla nykyistä populaatiota. Suomen Kennelliitto aikoo tulevaisuudessa muuttaa indeksien laskutapaa siten, että se vastaisi paremmin olemassa olevaa kantaa. Vertailujoukosta tullaan poistamaan menneet sukupolvet. Tällöin indeksit kuvaavat paremmin nykyistä kantaa.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta on pyytänyt Kennelliitolta uudelleen lasketut BLUP-indeksit. Indeksiin on laskettu koirat, jotka ovat syntyneet vuoden 2003 jälkeen, ja joiden tietoihin on voitu liittää syntymäaika. Joitakin koiria puuttuu, niiden tietoja voidaan erikseen pyytää Kennelliitolta. Tiedot löytyvät excelistä (klikkaa auki). Joukossa on myös runsaasti ns. sukupuukoiria, joiden BLUP-indeksin arvosteluvarmuus on alle 50%. PEVISA:n osalta alle 50% arvosteluvarmuudella laskettuja indeksejä ei oteta huomioon, vaan nämä koira käsitellään kuin niillä ei olisi BLUP-indeksiä.

Laskutavan muutoksen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Suomen Kennelliitto tiedottaa laskutavan muutoksesta vähintään puoli vuotta ennen muutoksen tekemistä. Alla kuitenkin muutama esimerkki laskutavan muutoksen tuloksista. Lisää esimerkkejä yllä olevasta excel-taulukosta.

 Rekisterinumero Lonkat Arvostelu- varmuus% nykyinen BLUP uusi BLUP
EJ36579/08 A/A 73% 127 120
FI28477/11 B/B 73% 107 103
FI28309/09 C/C 62% (tuonti) 101 97
FI31304/12 C/C 74% 105 101
FI17811/14 B/B 65% (tuonti)  105  101
 FI41890/12 C/C  73%  97  86

2.10.2016 PEVISA -keskustelu, Helsinki

Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteessa: http://goo.gl/forms/P06jpCCNS19Gxb5s2 (tilaisuudessa kahvitarjoilu).

PEVISA, eli perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma määrittää millaisia terveystutkimuksia jalostukseen käytettäville amerikanstaffordshirenterriereille tulee suorittaa ja millaiset tulokset saaneet koirat hyväksytään jalostukseen.

Amerikanstaffordshirenterriereiden nykyinen PEVISA on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että seuraavan viisivuotiskauden (2018- 2022) PEVISA -ohjelmasta päätetään vuoden 2017 kevään vuosikokouksessa, jotta se ehditään käsitellä sekä rotuyhdistyksen (Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry) vuosikokouksessa että Suomen Kennelliitossa ennen PEVISA -kauden päättymistä.

Jäsenet saavat halutessaan esittää omat PEVISA -ohjelmansa vuosikokouksessa jäsenistön äänestettäväksi. Koska vuosikokouksessa esitettävän aineiston tulee olla ajoissa tiedossa jäsenistöllä, ehdotukset tulee lähettää yhdistykselle osoitteeseen toimitus@amstaffiyhdistys.net 15.11. mennessä. Tällöin ne ehtivät lehteen ja jäsenistön nähtäväksi ajoissa.

Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää jäsenille

PEVISA keskustelun 2.10.2016 Helsingin Seudun kennelpiirin toimitilassa, osoitteessa Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki, klo 13 alkaen.

HUOM! Kirsi Sainio on estynyt, joten jäsenistön PEVISAa/indeksejä koskeviin kysymyksiin vastaa tilaisuudessa jalostusagronomi MMT Katariina Mäki.

Katariina Mäki on erikoistunut koirien sairauksien perinnöllisyyden tutkimiseen, jalostusindekseihin ja pienten populaatioiden ongelmiin.

Tilaisuudessa on Kirsi Sainio vastaamassa jäsenistön PEVISAa koskeviin kysymyksiin.

FT, kehitysbiologian dosentti Kirsi Sainio on Suomen Kennelliiton jalostustoimikunnan puheenjohtaja. Hän on myös Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) tieteellisen toimikunnan jäsen ja DNA-työryhmän puheenjohtaja. Hänet valittiin tänä vuonna Kansainvälisen koiranjalostusliiton eli FCI:n tieteellisen toimikunnan puheenjohtajaksi.  Hän on kasvattanut pienimuotoisesti skyenterrierejä vuodesta 1983 (kennel Skyeline).

Taiteentekijäntielle pääsee julkisilla liikennevälineillä mm. Helsingin keskustasta bussilla nro 18 ja Huopalahden asemalta bussilla 52. Tarkemmat julkisen liikenteen reittiohjeet löydät osoitteesta www.reittiopas.fi 

Nykyinen PEVISA löytyy täältä. 

SKL tiedottaa jalostusasioista

Suomen Kennelliitto on lähestynyt rotujärjestöjä, rotua harrastavia yhdistyksiä ja rotuyhdistyksiä jalostukseen ja kasvatukseen liittyvällä tiedotteella. Amerikanstaffordshirenterrierien jalostusta ja kasvatusta koskevat asiat:

Välimuotoisen lanne-ristinikaman jalostussuositus

Jalostustieteellisen toimikunnan suositus välimuotoisen lanne-ristinikaman eri asteiden jalostuskäytöstä on seuraava: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

[Toim. huom: amstaffeilla selän röntgenkuvat eivät ole pakollisia jalostukseen käytetyillä koirilla]

Ulkomaisten urosten jalostuskäytön poikkeusluvat

Ulkomainen uros = uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.

Koirarekisteriohjeen mukaan rotujärjestö voi asettaa ns. pysyvän poikkeusluvan ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle. Vuoden alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla.

Asia koskee rotuja, joilla on pysyvien poikkeuslupien listalla jokin poikkeuslupa, jota ei jo aiemmin ole rajattu koskemaan vain yhtä kai kahta pentuetta. Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt, on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa:

  • urokselle hankitaan PEVISA:n edellyttämä tulos joko Suomesta tai ulkomailta
  • kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti
  • nartulle etsitään toinen uros

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on määritelty Kennelliiton sairauskohtaisissa ohjeissa ja tähän on myös koottu niistä tiivistelmä. [toim.huom: tähän on kerätty amstaffien PEVISAssa mainitut tutkimukset Kennelliiton tiedotteesta]. Kaikista lausunnoista tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä ja tutkimus on voimassa suomalaisten ehtojen mukaisesti, ellei lausunnon voimassaoloa ole rajattu sitä lyhyemmäksi.

  • Lonkkanivelistä hyväksytään FCI:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot ja kun astutus tapahtuu ulkomailla tai tuontispermalla, tai kyseessä on Koirarekisteriohjeen mukainen jalostuslaina, hyväksytään myös OFA-, BVA- ja PennHip-lausunnot. OFA:n preliminary-lausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt Suomessa vaaditun alaikärajan.
  • Kyynärnivelistä hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu International Elbow Working Groupin (IEWG) asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.
  • Silmistä hyväksytään Suomessa astuvilta uroksilta ECVO-lausunnot, pohjoismaisten ECVO:n hyväksymien silmätarkastajien antamat lausunnot ja USA:n CERF-lausunto (voi olla kirjattu OFA:n tietokantaan). Brittiläinen BVA EyeScheme -lausunto ja australialainen AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme -lausunto hyväksytään, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä on tutkittu eikä muutoksia ole todettu. Kun astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla, hyväksytään perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa kasvattajien varmistaa ulkomaisten tulosten kelpaavuus Kennelliitosta etukäteen.